U bent hier

Statuten

  Titel 1. Naam, zetel, duur
Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam :”Chautaara”. Alle stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden,onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of afgekort “vzw”, met vermelding van de zetel.
Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Snoekstraat 60, en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Gent. De zetel kan bij eenvoudige beslissing en met meerderheid van stemmen van de raad van bestuur verplaatst worden naar gelijk welke andere plaats binnen hetzelfde gerechtelijke arrondissement.
Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering.
 
  Titel II. Doelstellingen en activiteiten
 
Artikel 4. De vereniging, Chautaara vzw, heeft tot doel sociale, culturele en educatieve activiteiten te ondersteunen die in hun geheel tot een beter begrip van de situatie in arme landen en regio's, meer solidariteit, beter solidariteit en culturele uitwisseling zullen leiden. Deze landen en regio's situeren zich op het Aziatische continent.
De vereniging is onafhankelijk van elke politieke of confessionele organisatie.
Artikel 5. De vereniging wil deze doelen realiseren door middel van volgende acties :
- het organiseren van informatieve avonden rond bepaalde landen, thema's en opgezette of ondersteunde projecten; - het schrijven en verspreiden van geschreven informatie, onder meer met het oog op de bewustwording van de levenssituaties van de mensen in deze landen, op de oorzaken van hun problemen en op de mogelijke oplossingen;
- het opzetten en onderhouden van een informatief en interactief online medium, om de communicatie naar en tussen leden onderling te bevorderen;
- het organiseren van outplacement activiteiten die mensen van verschillende culturen in contact brengt met elkanders leefomgeving. Dit door het opzetten van contactmomenten en projecten waarbij mensen van met name de Europese en Aziatische cultuur met elkaar in contact komen en met elkaar geconfronteerd worden;
- het actief opsporen en financieel ondersteunen van kleinschalige, duurzame en lokaal beheerde organisaties die in deze landen of regio's actief zijn;
- Het opstellen en verbeteren van kwaliteitscriteria voor lokale projecten na overleg met verschillende actoren actief op het terrein en in de ontwikkelingssamenwerking.
Deze opsomming is niet limitatief : de vereniging kan dus ook andere activiteiten ondernemen om dit doel te verwezenlijken. Zo kan zij ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.
  Titel III. Lidmaatschap
 
Artikel 6. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging is samengesteld uit :
1. effectieve leden : dit zijn leden die aan de werking van de vereniging een bestendige bijdrage leveren
2. toegetreden leden : zijn leden die willen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen, zonder evenwel een bestendige medewerking te leveren.
3. raadgevende leden : dit zijn leden die door hun competentie inzake de doelstellingen van Chautaara een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Deze leden hebben een adviserende stem.
4. ereleden : zijn leden die de werking van de vereniging op een buitengewone wijze bevorderen, door bijzondere financiële hulp en/of door hun morele steun of door hun uitzonderlijke staat van verdienste in de schoot van de vereniging.
Ieder lid verklaart zich door lid te worden akkoord met de doelstellingen en met het huishoudelijke reglement.
Zijn effectieve leden :
1. de comparanten van de oprichtingsakte ;
2. ieder toegevoegd lid, dat voorgesteld wordt door ten minste twee leden en op voorwaarde dat hij of zij aanvaard wordt als effectief lid door de algemene vergadering, beslissend met twee derden van de aanwezige stemmen.
Artikel 7. Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder (natuurlijke - of rechtspersoon) die door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten.
Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van bestuur.
De algemene vergadering zal, op voordracht van de raad van bestuur, beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als effectief of raadgevend lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens de helft van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden.
De algemene vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als effectief of raadgevend lid.
Artikel 8. De toegetreden leden betalen een jaarlijks lidgeld, dat wordt vastgesteld in het huishoudelijke reglement en dat het bedrag van de 50 Euro niet mag overschrijden.
Artikel 9. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag dient bij een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
Het lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te nemen.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerderheid van tweederde van de aanwezige vertegenwoordigde effectieve leden worden uitgesproken, nadat het lid is gehoord. Redenen dienen niet te worden meegedeeld.
De raad van bestuur kan in geval van ernstig vergrijp tegen de statuten of tegen het huishoudelijk reglement, en in afwachting en onder voorbehoud van de beslissing van de algemene vergadering, een lid het verbod opleggen nog deel te nemen aan het verenigingsleven.
Artikel 10. Uittredende leden of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen vorderen.
 
  Titel IV. Raad van bestuur
 
Artikel 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie bestuurders, die effectief lid zijn van de vereniging. Alle bestuurders kunnen individueel de vereniging vertegenwoordigen tegenover derden.
Indien de algemene vergadering slecht drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen ten alle tijde ontslagen worden door de algemene vergadering omwille van kennelijk wangedrag, kennelijk onvermogen of niet naleven van de statuten.
Zij oefenen hun mandaat uit zonder enige lonen, honoraria of andere vergoedingen te ontvangen. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.
Artikel 12. Het mandaat van bestuurder duurt normaal vijf jaar en hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat eindigt door overlijden, ontslagname of afzetting.
Artikel 13. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopig bestuurder door de algemene vergadering benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. Zo, door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurder is teruggevallen, blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien.
Artikel 14. De algemene vergadering kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester die de raad van bestuur zullen vormen gedurende de vastgestelde termijn. Deze verkozenen zullen de taken vervullen die horen bij deze functies zoals omschreven in de statuten.
Artikel 15. De voorzitter of de secretaris roept de vergadering bijeen en zit de vergadering voor. Ingeval de voorzitter afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of de secretaris.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of de secretaris zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist.
De raad vergadert slechts geldig indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter, of van diegene die hem vervangt, de doorslag.
Wanneer ten aanzien van één van de leden van de raad van bestuur een belangenconflict zou rijzen, zal deze zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de stemming. Hij zal dit voorafgaandelijk melden aan de overige leden van de vergadering, die een ander persoon dan de betrokken bestuurder zullen aanstellen om hem te vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen, maar niemand mag meer dan één volmacht dragen.
De bestuurders kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven worden in een daartoe bestemd register.
Uittreksels, bestemd om te worden voorgelegd, hetzij in recht, hetzij elders, en akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 16. De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van diegene die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of zelfs aan derden.
Bij buitengerechtelijke handelingen en rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de handtekening van één der bestuurders. Elke bestuurder heeft de individuele bevoegdheid.
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.
Artikel 17. Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenis van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.
 
  Titel V. Algemene Vergadering
 
Artikel 18. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve en raadgevende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis dezer, door de ondervoorzitter, of vervolgens door de oudste aanwezige bestuurder.
Elk effectief lid beschikt over één stem op de algemene vergadering, raadgevende leden beschikken slechts over een adviserende stem.
Artikel 19. De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend worden:
1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3° de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de uitsluiting van een lid;
8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9° de aanvaarding van nieuwe effectieve of raadgevende leden;
Artikel 20. Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden worden op de dag, het uur en de plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens veertien dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle effectieve leden verstuurd per e-mail of per gewone post op het adres dat het effectief lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de vzw. De algemene vergadering heeft plaats binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.
Artikel 21. Een effectief lid dat niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid van de vereniging. Elk effectief lid kan ten hoogste één volmacht dragen.
Artikel 22. De vergaderingen worden door de raad van bestuur samengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door minstens twee bestuurders wordt aangebracht of dat door minstens één vijfde van de effectieve leden minstens vier dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda wordt geplaatst.
Artikel 23. Extra bijeenkomsten in een bijzondere algemene vergadering kunnen worden samengeroepen door de voorzitter of op verzoek van minstens twee bestuurders alsook op verzoek van minstens één vijfde van de effectieve leden, met vermelding van de punten die op de vergadering naar voren worden gebracht. Onderwerpen die niet in de agenda staan kunnen niet worden behandeld, tenzij met instemming van alle aanwezige leden. De uitnodiging wordt minstens eenentwintig dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle effectieve leden verstuurd per e-mail of per gewone post op het adres dat het effectief lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de vzw.
Artikel 24. Aan het begin van een algemene vergadering kunnen punten aan de agenda toegevoegd worden indien een meerderheid van de effectieve leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is daarmee instemt, behalve wanneer de vzw-wetgeving of de statuten dit anders voorzien.
Artikel 25. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de vzw-wetgeving of de statuten dit anders voorzien.
Artikel 26. De wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van twee derden van de effectieve leden dat aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Artikel 27. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens een derde van de effectieve leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.
Artikel 28. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
Artikel 29. Er worden notulen opgesteld, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de bij K.B. vastgelegde modaliteiten. Belanghebbende derden hebben tevens het recht om de beslissingen van de algemene vergadering in te zien op de zetel van de vzw.
  Titel VI. Begrotingen en rekeningen
 
Artikel 30. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
De raad van bestuur legt aan de algemene vergadering de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar voor ter goedkeuring.
 
  Titel VII. Ontbinding en vereffening
 
Artikel 31. De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum twee derden van alle effectieve leden. Een geldige stemming tot ontbinding van de vereniging kan enkel wanneer twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een twee derden- meerderheid voor de ontbinding wordt gestemd. Een tweede geldige algemene vergadering kan, minstens eenentwintig dagen na de eerste, hierover geldig beraadslagen wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 32. Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging of stichting die een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft. Komt de algemene vergadering niet tot een besluit, dan zal de bestemming in dezelfde geest door de vereffenaar(s) bepaald worden.
 
  Titel VIII. Huishoudelijk reglement
 
Artikel 33. Alle punten waarin bij de wet of bij deze statuten niet is voorzien, zijn geregeld in een huishoudelijk reglement, dat is opgesteld door de raad van bestuur en moet door de algemene vergadering bij gewone meerderheid worden goedgekeurd. De ontwerptekst wordt aan de leden toegezonden, samen met de oproeping.
Artikel 34. Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze statuten of in het huishoudelijk reglement van de vereniging, blijft de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.
 
Aldus opgemaakt in vier exemplaren en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Gent, op twee januari 2008.
 
Meynen Nick - Vanderhispallie Majo - Crevecoeur Fany

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer